Att värdera webbplatser - lathund

Var och en som har tillgång till en dator kan publicera material på Internet. Därför är det viktigt, inte minst i skolan, att kritiskt granska och värdera information och annat material på Internet innan det används. Här presenteras en lathund för att värdera webbplatser på Internet. Gå sedan vidare till vårt elevarbetsblad.

1. Vem är utgivare?
För att kritiskt kunna bedöma information på Internet behöver man veta vem som har publicerat informationen. Många gånger står det tydligt angivet vem som är utgivare, men ibland är det svårare. Det finns då några sätt att ta reda på vem som är ansvarig för sidan:
- Leta efter en knapp som heter "Om..." eller "About..." eller motsvarande där webbplatsens utgivare presenterar sig.
- Internetadressen kan ge vägledning. Adressen (domännamnet) byggs upp enligt modellen "dator.organisation.land". Exempel: "www.skolverket.se". De två sista bokstäverna i det här exemplet ("se") står för Sverige. Andra exempel: "no" är Norge, "uk" är Storbritannien, "de" är Tyskland. Inom USA består denna s.k. toppdomän av tre i stället för två bokstäver - de anger vilken typ av organisation som är utgivare:

"com"
"edu"
"org"
"net"
"gov"
"mil"
företag
utbildning och forskning
organisation
nätets administrativa organ
statlig myndighet
militär


Om adressen innehåller ett tilde-tecken (~) är sannolikheten stor att det är en privatperson som är utgivare.
- Leta efter en e-postadress eller en "kontaktlänk" till utgivaren. Om du är osäker på om information är tillförlitlig kan du prova att t.ex. skicka e-post till utgivaren och fråga vem han/hon är eller vad det är för organisation/företag som står bakom webbplatsen.

Om du får reda på vem utgivaren är och behöver ta reda på mer fakta kan du söka på organisationens, företagets eller personens namn i en söktjänst (t.ex. AltaVista).

2. Källhänvisning
Om man använder en webbplats som informationskälla för ett skriftligt arbete i skolan ska källan anges. Det räcker inte att skriva "Källa: Internet.", utan följande ska finnas med:
- Internet-adressen
- vem som är webbplatsens utgivare eller vem som skrivit texten.

3. Objektivitet
Informationen på Internet har, som all annan information i samhället, olika karaktär. I skolan finns användning för webbplatser av många olika slag - alltifrån informativt, ämnesanknutet material till propaganda av politisk och religiös karaktär. Även kommersiellt material kan komma till användning i skolan. Men vinklad eller kommersiell information får inte användas okritiskt, utan måste värderas och många gånger balanseras med annan information. Därför måste vi kunna skilja på olika typer av webbsidor:
- Vad är syftet med webbplatsen: att informera, sprida kunskaper, debattera, påverka, sälja eller annat? Är syftet tydligt, otydligt eller till och med förtäckt?
- Vad vet du om utgivaren? Har du anledningen att tro att materialet på webbplatsen inte är trovärdigt, och t.ex. påverkats av kommersiella, politiska eller religiösa syften?
- Analysera innehållet på webbplatsen. Stämmer det med din bild av utgivaren och utgivarens syfte?

Som ett resultat av undersökningen kan det bli aktuellt att söka material, på Internet eller på annat sätt, som balanserar eller kompletterar informationen på den aktuella webbplatsen. Eller räcker de kunskaper du har sedan tidigare för att kunna bedöma materialet kritiskt och sätta in det i sitt sammanhang?

Kommersiella webbsidor kan mycket väl användas även i skolan. Företagssidor kan vara informativa, ge svar på frågor och ge upphov till vidare diskussion och undersökningar. När kommersiella sidor används är det dock viktigt att vara uppmärksam på att:
- syftet med webbplatsen och dess innehåll är att öka försäljningen och/eller skapa goodwill
- informationen ofta ger en odelat positiv bild av företaget
- företag gärna överdriver sin egen betydelse och sina insatser när det gäller t.ex. miljöfrågor eller annat som skapar goodwill.

4. Aktualitet
Materialet på en webbplats kan snabbt bli inaktuellt. Därför är det ofta viktigt att kontrollera om en webbplats är uppdaterad och "välskött". Det är å andra sidan inte ovanligt att den information man vill använda inte har aktualitetskaraktär: En sida med fakta om medeltiden eller Sveriges fåglar behöver inte uppdateras lika ofta som en sida med samhällsstatistik.
- Ta ställning till om det är viktigt att den information du vill använda är aktuell och uppdaterad.
- Kolla alltid när materialet på en webbplats publicerats eller uppdaterats. Om det är viktigt att informationen är aktuell ska du alltid ange publiceringsdatum och/eller uppdateringsdatum om du gör ett skriftligt arbete.

5. Ändamålsenlighet
Är de aktuella webbplatserna de bästa och mest ändamålsenliga källorna för syftet med mitt arbete? Om denna fråga inte ställts på ett tidigare stadium måste den ställas som ett resultat av arbetet med punkt 1-4 ovan. Resultatet kan bli att nya sökningar på Internet är nödvändiga. Glöm heller inte bort de tryckta källorna: tidningar, tidskrifter, böcker.

Gå gärna vidare till elevarbetsbladet om att värdera webbplatser.

Det här är en cashad kopia av KK-stiftelsens lathund från 1999,
hämtad på numera nedlagda KNUTs webbplats.